CNFPA
Compartimente CNFPA

Compartimentul de formare si perfectionare antrenori

Compartimentul de formare si perfectionare antrenori din cadrul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor are urmatoarele atributii:
a) organizează activitatea cursurilor de formare a antrenorilor cu durata de 1 an si 2 ani în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 11/09.01.2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, H.G. nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamintul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului M.E.C. nr. 4475/2002 privind aprobarea standardului de pregatire profesionala pentru meseria de antrenor, autorizatia Seria B nr. 0011108 pentru calificarea de antrenor prin cursul cu durata 1080 de ore eliberata de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Municipiul Bucuresti din cadrul Autoritatii Nationale pentru Calificari şi a Statutului Antrenorului aprobat prin H.G. 343/30.03.2011.
b) elaborează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi supune aprobării conducerii C.N.F.P.A. următoarele: - regulamentul de organizare si functionare al cursurilor de formare a antrenorilor cu durata de 1 an si 2 ani; - programul anual de activitati; - cifra de scolarizare; - instructiuni cu privire la admiterea la cursurile de formare a antrenorilor cu durata de 1 an si 2 ani; - componenta comisiei de admitere; - rezultatele examenelor de admitere; - planul de invatamant cu numarul de ore aferente fiecarei discipline pe anii de studiu; - programele analitice; - colectivul de cadre didactice care asigura scolarizarea si examinarea cursantilor; - nivelul taxelor oficiale de inscriere, scolarizare si absolvire;
c) tine evidenta antrenorilor formati de C.N.F.P.A.
d) eliberează certificatele de calificare profesionala şi foile matricole pentru absolvenţii C.N.F.P.A.
e) în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale elaborează studii de evaluare a necesarului de antrenori pe ramuri şi discipline sportive;
f) asigură buna desfăşurare a cursurilor C.N.F.P.A.
g) organizează activitatea de perfecţionare a antrenorilor în conformitate cu prevederile Statutului Antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare
h) organizează promovarea într-un nivel superior a acestora în conformitate cu prevederile Statutului Antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare;
i) in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul sportului elaboreaza urmatoarele: - planul anual de activitati; - programul anual al activitatilor de perfectionare a antrenorilor; - programul anual al activitatilor de promovare a antrenorilor; - instrucţiuni cu privire la examenele de promovare a antrenorilor; - componenta comisiei de lectori/profesori si a comisiilor de examinare care asigura desfasurarea acestor activitati; - tabelul nominal cu antrenorii promovati intr-un nivel superior, ce vor primi CERTIFICATE DE CLASIFICARE PROFESIONALA trecute in Registrul de evidenta a formularelor de eliberare a actelor de studii; - nivelul taxelor;
j) tine evidenta antrenorilor care au participat si au absolvit o forma de perfectionare, a antrenorilor care au promovat intr-un nivel superior, a antrenorilor care au obtinut a doua specializare.
k) organizeaza anual cursuri de perfectionare a antrenorilor in colaborare si la solicitarea Federatiilor Sportive Nationale si institutiilor de profil din domeniul sportului;
l) ţine evidenţa antrenorilor care au absolvit un curs de perfecţionare în urma căruia primesc CERTIFICATE DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de conducerea C.N.F.P.A. în ceea ce priveşte activitatea compartimentului.

Compartimentul achizitii publice-investitii-patrimoniu-secretariat si relatii publice

Compartimentul achizitii publice-investitii-patrimoniu-secretariat si relatii publice din cadrul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor are urmatoarele atributii:
- asigură accesul liber la informaţiile de interes public referitoare la activitatea C.N.F.P.A, în conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001;
- răspunde la solicitările de informaţii de interes public şi la petiţii, în termenele legale;
- gestionează funcţionarea şi dotarea punctului de informare – documentare din cadrul C.N.F.P.A;
- întocmeşte, afişează şi publică pe site-ul C.N.F.P.A informaţiile de interes public care trebuie furnizate din oficiu;
- ţine evidenţa solicitărilor şi a răspunsurilor, în registre speciale, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- urmăreşte ca materialele solicitate de director prin rezoluţiile puse pe corespondenţă să fie întocmite potrivit termenelor stabilite;
- informează operativ directorul în legătură cu problemele care intră în răspunderea lui directă;
- colaborează şi menţine legături cu compartimentele similare din alte structuri ale administraţiei publice centrale;
- duce la îndeplinire dispozitiile directorului;
- pregăteşte mapa cu corespondenţa ce urmează a fi văzută de director;
- pregăteşte documentele necesare directorului, în vederea participării la întâlniri de lucru organizate la sediul C.N.F.P.A., în teritoriu sau în afara tării;
- colaborează cu celelalte compartimente în vederea formulării de răspunsuri competente la solicitările şi petiţiile adresate C.N.F.P.A.;
- solicită şi centralizează rapoartele de activitate în domeniul informaţiilor de interes public, de la unităţile subordonate;
- participă la acţiunile organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale, referitoare la implementarea şi monitorizarea liberului acces la informaţiile de interes public;
- ţine evidenţa corespondenţei intrate în C.N.F.P.A. şi, potrivit rezoluţiei, o distribuie destinatarilor;
- gestionează evidenţa şi difuzarea deciziilor emise de conducerea C.N.F.P.A.
- păstrează şi gestionează arhiva C.N.F.P.A.;
- organizează şi coordonează activităţile de protocol la nivelul conducerii C.N.F.P.A, respectiv primiri sau plecări oficiale, mese oficiale, acţiuni ocazionate de conferinţele de presă ale C.N.F.P.A, etc.
- elaborează şi avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de protocol, inclusiv primirea de delegaţii, urmăreşte derularea şi decontarea acţiunilor precum şi înaintarea documentelor justificative Compartimentul financiar-contabilitate în timpul util pentru efectuarea plăţilor la termenele scadente;
- în limitele competenţelor, rezolvă orice alte lucrări repartizate de conducătorul unităţii.
- publică anual un buletin informativ care va cuprinde toate informaţiile de interes public conform Legii.
- publică anual un raport periodic de activitate al instituţiei;
- asigură persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris, verbal sau prin e-mail în conformitate cu Legea 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
- fundamentează si prezintă propuneri privind cheltuielile funcţionale la nivelul C.N.F.P.A. pentru a fi incluse în proiectul de buget;
- ţine evidenţa tehnico-operativă şi asigură gestionarea bunurilor C.N.F.P.A.;
- organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
- întocmeşte şi prezintă spre avizare şi aprobare documentele de mişcare a bunurilor: bon de predare, de transfer, de restituire si bon de mişcare a mijloacelor fixe;
- participă la inventarierea anuală şi asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi;
- întocmeşte şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor “materiale şi servicii” ale C.N.F.P.A.;
- transmite ordonanţările însoţite de documente justificative la Compartimentul financiar-contabilitate în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
- asigură curăţenia şi igienizarea birourilor şi a celorlalte spaţii din clădirea C.N.F.P.A.;
- urmăreşte zilnic şi ia măsuri pentru soluţionarea şi remedierea deficienţelor constatate la instalaţii, mijloace tehnice şi aparatură electronică;
- centralizează situaţia convorbirilor pentru telefoane fixe şi mobile şi urmăreşte încadrarea acestor cheltuieli în limita aprobată;
- întocmeşte şi depune la poliţie, actele necesare în vederea obţinerii certificatului de înmatriculare al autoturismelor nou achiziţionate;
- asigură administrarea parcului de autoturisme al C.N.F.P.A., activitatea în garaje şi dotarea acestora cu ustensilele necesare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; la sesizarea conducatorului auto organizeaza verificarea tehnica a acestora; la ieşirea în cursă urmăreşte întreţinerea zilnică a autoturismelor;
- întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea în termenul legal a reviziilor obligatorii şi răspunde de realizarea acestora;
- asigură fiecarui autoturism piesele de schimb necesare, cât şi alte articole şi face receptia lucrărilor efectuate de către unitatea prestatoare de servicii;
- urmăreşte ca autoturismele aflate în circulaţie să se încadreze în norma de carburanţi aprobată;
- ţine evidenţa pieselor de schimb achiziţionate si a reviziilor efectuate pentru fiecare autoturism din dotare;
- răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs;
- întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru fiecare autoturism, centralizatorul lunar, precum şi situaţiile trimestriale şi anuale privind consumul de carburanţi şi lubrefianţi;
- asigură aprovizionarea şi decontarea bonurilor valorice de carburanţi şi întocmeşte centralizatorul lunar, conform fişei justificative;
- urmăreşte ca asigurările obligatorii şi Casco să se facă în termenele stabilite;
- cercetează condiţiile în care un autoturism din parcul auto a fost implicat într-un eveniment rutier;
- prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădirea C.N.F.P.A., completarea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniu;
- asigură legătura şi urmăreşte ca agenţii economici, prestatori de servicii sau furnizorii să-şi respecte obligaţiile asumate prin contractele încheiate cu C.N.F.P.A.;
- asigură materialele consumabile pentru aparatura şi tehnica de calcul existentă din cadrul C.N.F.P.A.;
- organizează evidenţa tehnico-operativă şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul C.N.F.P.A.;
- organizează şi asigură supravegherea şi întreţinerea instalaţiilor, mijloacelor tehnice şi aparaturii electronice din incinta spaţiilor aflate în administrarea C.N.F.P.A.;
- răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în patrimoniul C.N.F.P.A.;
- organizează şi asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
- participă şi răspunde de inventarierea bunurilor din patrimoniul C.N.F.P.A.;
- fundamentează şi elaborează Programul anual al investiţiilor finanţate din fonduri publice sau din venituri proprii ale C.N.F.P.A.;
- fundamentează, elaborează şi înaintează Compartimentului financiar-contabilitate, la termenul stabilit, proiectul de buget anual privind cheltuielile de capital şi cheltuielile cu reparaţiile capitale, precum şi proiectul de buget al C.N.F.P.A., cu excepţia cheltuielilor de personal;
- întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale şi servicii aprobate la nivelul C.N.F.P.A.; urmăreşte avizarea şi aprobarea acestora ; răspunde de decontarea în termen a acestora;
- avizează documentaţiile tehnico-economice de investiţii ale C.N.F.P.A., în condiţiile legii;
- participă la recepţia lucrărilor de investiţii sau reparaţii capitale finanţate din bugetul C.N.F.P.A., in baza dispoziţiei conducerii acestuia;
- certifica realitatea, regularitatea si legalitatea cheltuielilor finanţate în cadrul bugetului propriu al C.N.F.P.A., în limitele sale de competenţă;
- centralizează propunerile compartimentelor de specialitate şi întocmeşte planul anual de achiziţii publice finanţate din bugetul propriu al C.N.F.P.A. ;
- organizează procedurile pentru achiziţiile publice prevăzute în planul anual de achiziţii al C.N.F.P.A., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.;
- ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate de C.N.F.P.A.;
- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul C.N.F.P.A. în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
- în limitele competenţelor, rezolvă orice alte lucrări repartizate de conducătorul unităţii.

Compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane

Compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane din cadrul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor are urmatoarele atributii :
- organizează şi conduce activitatea financiar-contabilă a unităţii, în baza Legii 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 500/2002 privind finanţele publice şi a celorlalte acte normative care reglementează această activitate;
- organizează inventarierea anuală a patrimoniului unităţii şi verifică rezultatele inventarierii potrivit actelor legale;
- exercită controlul financiar preventiv asupra documentelor şi operaţiunilor referitoare la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unităţii, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice;
- trimestrial întocmeşte bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară pentru activitatea unităţii şi le înaintează Agenţiei Naţionale pentru Sport la termenele stabilite de aceasta;
- asigură finanţarea cheltuielilor C.N.F.P.A.;
- verifică şi avizează deconturile, ţine evidenţa acestora;
- întocmeşte documentaţia şi participă la licitaţiile valutare în vederea asigurării necesarului de valută pentru desfăşurarea acţiunilor internaţionale ale Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor;
- asigură gestionarea mijloacelor băneşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- efectuează operaţiuni de plăţi şi încasări, în lei şi valută, în vederea finanţării cheltuielilor;
- ţine evidenţa plăţilor nete de casă pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli şi urmăreşte încadrarea acestora în prevederile aprobate;
- organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
- organizează şi ţine evidenţa contabilă şi tehnic-operativă la zi;
- înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate în baza documentelor justificative, în mod cronologic şi sistematic, potrivit planului de conturi pentru instituţii publice şi normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice şi a Legii 82/1991 a contabilităţii;
- întocmeşte balanţele de verificare, fişele conturilor (sintetice şi analitice), registrele contabile; analizează soldul conturilor şi balanţelor de verificare şi urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de decontări;
- înregistrează, grupează în dosare, selecţionează şi transmite spre păstrare arhivei documentele financiar-contabile prevăzute de lege;
- întocmeşte situaţiile financiare solicitate de Agenţia Naţională pentru Sport, de organele administraţiei financiare, organele de control şi conducerea C.N.F.P.A.;
- dispune eliberarea, la cererea organelor de control, a documentelor solicitate de acestea, în legătură cu problemele controlate, semnează actele de control – cu sau fără obiecţiuni – şi comunică la termenele fixate modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma controlului;
- colaborează cu Agenţia Naţională pentru Sport, cu alte ministere şi instituţii centrale, cu celelalte compartimente din cadrul C.N.F.P.A. în vederea realizării indicatorilor economico-financiari şi respectării legalităţii în cheltuirea resurselor materiale şi băneşti;
- întocmeşte ştatele de plată ale lectorilor şi profesorilor conform Ordonanţei de guvern elaborată anual cu privire la nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu încadrarea acestora la funcţia de Inspector de specialitate gradul I din Anexa V.1.
- îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de conducerea C.N.F.P.A în ceea ce priveşte activitatea compartimentului.
- asigură, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane în cadrul C.N.F.P.A;
- colaborează la fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului C.N.F.P.A , în limitele sale de competenţă;
- la cerere, prezintă propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul de care răspunde în scopul modificării acestuia;
- stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul ”Cheltuieli de personal”;
- fundamentează, elaborează şi avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare, finanţate din bugetul C.N.F.P.A; avizează documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesioanlă a personalului din C.N.F.P.A.;
- actualizează statul de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei ori de câte ori intervin modificări de personal sau privind drepturile de salarizare;
- elaborează anual, conform legii, statul de funcţii al C.N.F.P.A şi îl transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite;
- organizează în colaborare cu compartimentele interesate concursurile pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul C.N.F.P.A.;
- asigură secretariatul comisiilor de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru plata lectorilor care asigură predarea în cadrul Şcolii Naţionale de Antrenori şi la examenele de promovare a antrenorilor;
- întocmeşte documentele de încadrare, respectiv de numire în funcţie a personalului C.N.F.P.A.;
- păstrează carnetele de muncă ale personalului din cadrul C.N.F.P.A şi efectuează operaţiile legale în acestea;
- ţine evidenţa concediilor şi a pontajelor lunare;
- ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu atribuite personalului salariat al C.N.F.P.A.;
- eliberează, la cerere documente specifice compartimentului, cu respectarea prevederilor legale;
- întocmeşte şi depune dosarele de pensionare la casele de pensii pentru personalul din C.N.F.P.A.;
- asigură relaţiile cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspecţia Muncii;
- stabileşte salariile de bază şi sporurile cuvenite personalului salariat al C.N.F.P.A.;
- potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, întocmeşte documentele privind indexările salariale;
- întocmeşte, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul C.N.F.P.A, lucrările pentru acordarea salariului de merit;
- asigură depunerea la termenele legale, a declaraţiilor obligatorii privind CASS, CAS, Fondul de şomaj;
- gestionează fişele de post ale salariaţilor C.N.F.P.A. ;
- asigură banca de date privind numărul de personal, structura acestuia pe funcţii, grade şi trepte profesionale;
- colaborează cu celelalte direcţii şi compartimente din cadrul C.N.F.P.A în vederea îndeplinirii optime a atribuţiilor ce-i revin ;
- acordă consultaţii de specialitate, la solicitare, compartimentelor C.N.F.P.A.;
- asigură îndosarierea documentelor de evidenţă aparţinând compartimentului în vederea predării la arhivă conform prevederilor legale;
- întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică şi alte organe ale administraţiei centrale în privinţa numărului de personal şi a drepturilor salariale;
- întocmeşte raportările semestriale solicitate de Administraţia Financiară;
- îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de conducerea C.N.F.P.A în ceea ce priveşte activitatea compartimentului.

Compartimentul juridic

Compartimentul juridic din cadrul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor are urmatoarele atributii :
a) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale C.N.F.P.A. conform dispoziţiilor Legii nr. 514/2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
b) reprezintă juridic C.N.F.P.A., apărând drepturile şi interesele legitime ale C.N.F.P.A. în raport cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;
c) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare.
d) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a comsimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc C.N.F.P.A.;
e) redactează proiecte de contracte, în colaborare cu celelalte compartimente, negociază clauzele legale contractuale;
f) întocmeşte, în colaborare cu celelalte compartimente, proiectele de regulamente, ordine, instrucţiuni şi orice acte cu caracter normativ iniţiate de C.N.F.P.A;
g) avizează proiectele de acte normative elaborate de alţi iniţiatori şi care sunt în legătură cu atribuţiile C.N.F.P.A.;
h) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic; în condiţiile în care actul supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula, un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii acestuia;
i) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea C.N.F.P.A.;
j) solicită unităţilor din subordinea Agenţiei informaţii în legătură cu situaţia juridică a patrimoniului aflat în administrarea acestora;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, în limita competenţelor sale;