CNFPA
Recunoaștere Titluri Antrenori

Recunoaștere Titluri Antrenori

INSTRUCŢIUNI DE ÎNMATRICULARE A ANTRENORILOR LA CURSUL DE FORMARE PENTRU CALIFICAREA ANTRENOR ÎN VEDEREA COMPLETĂRII STUDIILOR PENTRU RECUNOAȘTEREA TITLURILOR DE CALIFICARE OBȚINUTE ÎNTR-UN STAT MEMBRU AL U.E., ÎN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN, ÎN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ SAU ÎNTR-UN STAT TERȚ PE ANUL 2022

 

 

                Antrenorii care au obținut titlul de calificare pentru profesia antrenor într-un stat membru al U.E., al S.E.E., în Confederația Elevețiană sau într-un stat terț, în urma constatării unor diferențe semnificative între programele de formare parcurse în străinătate și cele naționale se pot înmatricula la cursul de formare antrenori în vederea completării studiilor şi obţinerii Atestatutului de recunoaștere a titlurilor obținute. Atestatul de recunoaștere a titlului de calificare obținut în străinătate este necesar eliberării carnetului de antrenor ce atestă ocupația Antrenor, cu specializare într-o anumită ramură de sport. Înmatricularea se face în anul I sau în anul al-II-lea în funcție de diferențele de studiu necesare a fi parcurse cât și în funcție de programul de activități al C.N.F.P.A. din perioada în care se face solicitarea.

          În funcție de numărul de discipline, respectiv ore necesar a fi parcurse raportat la programul de activități pentru anul în curs, Centrul Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor oferă posibilitatea solicitanților de a parcurge cursurile în cel mai scurt timp posibil.

         

Înmatricularea se face la cerere de către antrenori indiferent de categoria de antrenor deţinută. Dosarul de înmatriculare cuprinde următoarele documente:

 

  1. Copie după răspunsul primit de la C.N.F.P.A. în urma evaluării dosarului de recunoaștere a titlului de calificare ;
  2. Actul de identitate valabil și dovada schimbării numelui dacă este cazul (în copie);
  3. Carnetul de antrenor  în copie și traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul este redactat în limba română);
  4. Diploma (diplomă de bacalaureat sau adeverință de finalizare a studiilor liceale) care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită recunoașterea în copie și traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul respectiv este redactat în limba română);
  5. Titlul de calificare profesională pentru profesia antrenor obținut în străinătate în copie și traducerea legalizată;
  6. Foaia matricolă/ suplimentul descriptiv al titlului de formare profesională, disciplinele parcurse, nr. de ore aferent și notele obținute;
  7. Cerere tip pentru înmatriculare;
  8. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic, eliberată de o  policlinică competentă;

 

Taxa de înmatriculare a antrenorilor este de 400 lei.

 

Antrenorii înmatriculaţi la cursul de formare antrenor vor respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al cursului de formare antrenori parcurs și alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează formarea antrenorilor în România.

Antrenorii înmatriculaţi după parcurgerea diferențelor restante la programul de formare și absolvirea cursului de formare antrenori vor primi Atestatul de recunoaștere a titlui de antrenor, Situația școlară cu notele și orele aferente precum  și Competențele dobândite ce vor completa dosarul necesar eliberării carnetului de antrenor.

 

Documente