CNFPA
Curs Formare Antenori 2 ani (1080 ore)

ADMITERE 2023-SESIUNEA A-II-A

ADMITERE   2023

Înscrierea și depunerea dosarelor:

         01 - 24 noiembrie  2023 (ora 12:00)

Examen  de  admitere:

         28 noiembrie 2023 - proba de aptitudini și test grilă biologie;

Ora 9:00 - proba de aptitudini. Candidații se vor prezenta la sediul C.N.F.P.A.,  în Sala de Curs . 

Proba de aptitudini (teste specifice) și baremurile de apreciere sunt elaborate de către federațiile sportive naționale.

Probele vor fi diferențiate în funcție de cerințele federațiilor sportive naționale. Tematica probelor de concurs, probele de aptitudini vor fi aduse la cunoștința candidaților de către Federațiile sportive naționale.

La ramurile de sport unde se vor aplica mai multe teste în cadrul examenului, nota finală se calculează prin media aritmetică a notelor obținute de candidat.

Proba de aptitudini este probă eliminatorie, nota de promovare fiind 7. Pentru această probă nu se poate depune contestație.

Ora 14:00- testul grilă la biologie, Sala de curs C.N.F.P.A. Nota de promovare este 5.

 

BIBLIOGRAFIE : 

ANATOMIE

 

1.       Celula.

2.       Ţesuturile.

3.       Organele şi sistemele.

4.       Sensibilitatea. Sistemul nervos.

5.       Analizatorii:

•        Cutanat, visual, acustico-vestibular;

•        Kinestezic, olfactiv, gustativ.

6.       Sistemul endocrin.

7.       Sistemul osos şi sistemul muscular.

8.       Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.

9.       Sistemul cardio-vascular :

•        Circulaţia - inima;

•        Sistemul vascular. Circulaţia.

10.     Sistemul respirator. Respiraţia.

11.     Sistemul excretor. Excreţia.

12.     Sistemul reproducător. Reproducerea.

13.     Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

 

Bibliografia indicată:

Biologie: Manual pentru clasa a XI-a.

     Culegere de texte grilă la anatomie, Editura Dio Universitaria Craiova, 2019, Șef de lucări UMF Carol Davila, Medic Primar Medicină Sportivă Apostol Adela.

 

Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

Media generală de promovare a examenului de admitere este de minimum 6.

 Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.

 Contestaţiile cu privire la acordarea notelor (proba scrisă), se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.

  Comisia de examen, aprobată de C.N.F.P.A, în componenţa căreia va fi un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere .

Locurile pentru fiecare disciplină sportivă pentru care se susţine examenul de admitere vor fi stabilite de către C.N.F.P.A. în funcție de solicitările federațiilor sportive naționale.

Locurile rămase neocupate prin concurs pe fiecare disciplină sportivă vor fi repartizate celorlalte specializări în ordinea mediilor obţinute de candidaţi la admitere.

Candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere, fiind înscrişi la cursul de formare antrenori cu durata de 1080 ore peste cifra de şcolarizare aprobată fiecărei discipline sportive pentru anul în curs.

Lista candidațiilor pe serii/discipline sportive (după caz) va fi afișată la sediul C.N.F.P.A. 

                                  

Condiţii de înscriere :

 • vârsta minimă 18 ani;
 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului;
 • categoria I sau a II-a de clasificare sportivă;
 • instructori sportivi în situaţia în care candidatul nu posedă categoria de clasificare sportivă menţionată;
 • candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere.

 

Pentru înscriere, candidatul va depune online la adresa 

următoarele documente:

 • cerere de înscriere  tip avizată de federaţia sportivă naţională (vezi secțiunea documente) ;
 • adeverinţă de la federația sportivă naţională din care să reiasa categoria de clasificare sportivă;
 • carnet de instructor sportiv cu viză anuală la zi  (pentru candidaţii care nu au categorie de clasificare sportivă) sau certificat de competenţe profesionale, nivel 4 eliberat de liceele cu profil sportiv;
 •  adeverință de la federațiile sportive naționale din care să reiasă rezultatele cerute de condițiile de înscriere pentru candidații care nu susțin examen de admitere;
 • certificatul de naştere;
 • carte identitate ;
 • diploma de bacalaureat sau adeverința;
 • dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sănătos/apt efort fizic eliberată de medicul de familie sau de o policlinică competentă;
 • dovada achitării taxei ;

 

         Taxa de înscriere este de 300 lei și se achită în contul CNFPA    RO81TREZ70220G330500XXXX   CUI/CIF 11831110.  În măsura posibilităților, în varianta în care taxa se realizează prin intermediul Poștei Române vă rugăm să achitați taxa până la data de 20 noiembrie 2023.  Dacă taxa se efectuează prin transfer bancar vă rugăm să faceți transferul până la data de 23 noiembrie 2023.

Link-ul de înscriere este valid până la data de 24 noiembrie 2023, ora 12.00.

         

Programul Cursului  în anul 2023 va fi următorul:

ANUL  I  Semestrul I, Seria 2

04 DECEMBRIE - 22 DECEMBRIE 2023 – CURSURI INTENSIVE

27 DECEMBRIE 2023 – 21 APRILIE 2024 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL CURSULUI DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR ÎN ANUL 2023

ANUL  II,  Semestrul II Seria 1

23 IANUARIE - 27 IANUARIE 2023 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

30 IANUARIE - 17 FEBRUARIE 2023 - CURSURI INTENSIVE

20 FEBRUARIE - 24 FEBRUARIE 2023 -  EXAMEN DE ABSOLVIRE

ANUL II, Semestrul II, Seria 2

27 FEBRUARIE – 03 MARTIE 2023  - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

06 MARTIE- 24 MARTIE 2023 - CURSURI INTENSIVE

27 MARTIE – 30 MARTIE 2023  - EXAMEN DE ABSOLVIRE

ANUL  I  Semestrul II, Seria 1 

03 APRILIE – 07APRILIE 2023  - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

10 APRILIE  -  28 APRILIE 2023 - CURSURI INTENSIVE

02 MAI-  26 AUGUST 2023 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

ANUL  I  Semestrul II, Seria 2 

02 MAI – 05 MAI 2023  - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

08 MAI  -  26 MAI 2023 - CURSURI INTENSIVE

29 MAI  -  04 NOIEMBRIE 2023 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

 

REÎNMATRICULARE CURSANŢI ŞI ANTRENORI

Depunerea dosarelor:

02 AUGUST- 10 NOIEMBRIE  2023

 

ANUL  II  Semestrul  I, Seria 1

29 AUGUST – 01 SEPTEMBRIE 2023 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

04 SEPTEMBRIE - 22  SEPTEMBRIE 2023 - CURSURI INTENSIVE

25 SEPTEMBRIE 2023 - 20 IANUARIE 2024 - PRACTICA – S.O. ANTRENORI

ANUL  II  Semestrul  I, Seria 2

06 NOIEMBRIE – 10 NOIEMBRIE 2023 -  PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

13 NOIEMBRIE – 29 NOIEMBRIE 2023 - CURSURI INTENSIVE

04 DECEMBRIE 2023  - 23 FEBRUARIE 2024 - PRACTICA – S.O. ANTRENORI

 

ADMITERE   2023

Depunerea dosarelor:

01 august  - 22 septembrie 2023

Examen  de  admitere:

 • 26  septembrie 2023 - proba de aptitudini;
 • 27  septembrie 2023- test grila la biologie.

ANUL  I  Semestrul I

02 OCTOMBRIE - 20 OCTOMBRIE 2023 – CURSURI INTENSIVE

23 OCTOMBRIE 2023 – 24 MARTIE 2024 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

SESIUNE SPECIALA DE ADMITERE LA SOLICITAREA F.S.N.

01 NOIEMBRIE – 24 NOIEMBRIE 2023 Depunerea dosarelor

28 NOIEMBRIE - Examen  de  admitere

ANUL  I  Semestrul I, Seria 2

04 DECEMBRIE - 22 DECEMBRIE 2023 – CURSURI INTENSIVE

27 DECEMBRIE 2023 – 21 APRILIE 2024 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

INSTRUCTIUNI DE REÎNMATRICULARE A ANTRENORILOR LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) PENTRU CALIFICAREA ANTRENOR ÎN ANUL 2023

Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durată de un an organizat de federaţiile sportive nationale se pot reînmatricula la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor  în vederea continuării studiilor şi obţinerii Certificatului de calificare profesională, Suplimentul Descriptiv al certificatului şi Situația școlară. Reînmatricularea cursanților și antrenorilor în anul I sau în anul al-II-lea se face în funcţie de actele de studii depuse astfel:

 

         

I. Reînmatricularea  în anul I – Semestrul I se face la cerere de către antrenori indiferent de categoria de antrenor deţinută care vor prezenta un dosar cu următoarele acte în perioada 02 august – 29 septembrie 2023:

 

1.     Copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței;

2.    Certificatul de naştere în original şi copie xerox;

3.    Carnetul de antrenor  în original şi copie xerox;

4.    Cerere pentru reînmatriculare aprobată de federaţia sportivă naţională de specialitate;

 5.      Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este sănătos clinic/apt pentru efort fizic, eliberată de medicul de familie sau de o policlinică competentă;

 

II.(a) Reînmatricularea în anul II – Semestrul I se face la cerere de către antrenorii care indiferent de categoria de antrenor deţinută vor prezenta un dosar cu următoarele acte în perioada 02 august – 10 noiembrie 2023:

 

 1. Copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței;
 2. Certificatul de naştere în original şi copie xerox;
 3. Carnetul de antrenor în original şi copie xerox ;
 4. Cerere pentru reînmatriculare aprobată de federaţia sportivă naţională de specialitate;
 5. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sănătos,     eliberată de medicul de familie sau o policlinică competentă;
 6. Adeverinţă de la federaţia română de specialitate cu notele de la cursul de calificare cu durată de un an la următoarele materii de studiu:

 

 

Nr.

crt.

Obiectul

Nota primită

 1.  

Teoria şi metodica antrenamentului sportiv

 

 1.  

Pedagogia sportului

 

 1.  

Anatomie

 

 1.  

Biomecanică

 

 1.  

Fiziologia sportului

 

 1.  

Igiena sportului

 

 1.  

Practica în secţiile sportive

 

 

În cursul anului al II-lea urmează să susţină şi examenele de diferenţă din anul I la, Istoria sportului, Doping, Pregătirea sportivilor, Specializare-Pregătirea sportivilor pentru competiţii şi Coordonarea activităţii sportivilor pe timpul desfăşurării competiţiilor.

Antrenorii reînmatriculaţi în anul I – sem. I, sau anul II – sem.I vor urma cursurile la cursul de formare cu durată de doi ani pentru calificarea antrenor  în conformitate cu Progamul de activităţi  al CNFPA pentru anul 2023.

 

Taxa de reînmatriculare a antrenorilor este de 600 lei.

 

Antrenorii reînmatriculaţi la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor vor respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al cursului de formare antrenori cu durata de doi ani (1080 ore) şi alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează formarea antrenorilor în România.

Antrenorii reînmatriculaţi după absolvirea cursului de formare antrenori cu durata de doi ani vor primi documentele de absolvire  şi li se vor recunoaşte examenele de promovare în categoria de antren

Documente