CNFPA
Curs Formare Antenori 2 ani (1080 ore)

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) PENTRU ANUL 2024

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 19 august – 13 septembrie 2024.

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti. 

                                       

Condiţii de înscriere :

 

 • vârsta minimă 18 ani;
 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului;
 • categoria I sau a II-a de clasificare sportivă;
 • instructori sportivi în situaţia în care candidatul nu posedă categoria de clasificare sportivă menţionată;
 • candidaţii cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere.

 

Pentru înscriere, candidatul va depune online la Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, următoarele acte:

 

 • cerere de înscriere  tip avizată de federaţia sportivă naţională ;
 • adeverinţă în original de la federația sportivă naţională din care să reiasa categoria de clasificare sportivă;
 • carnet de instructor sportiv cu viză anuală la zi (pentru candidaţii care nu au categorie de clasificare sportivă), sau certificat de competenţe profesionale, nivel 4 eliberat de liceele cu profil sportiv;
 •  adeverință în original de la federațiile sportive naționale din care să reiasă rezultatele cerute de condițiile de înscriere pentru candidații care nu susțin examen de admitere;
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după C.I.;
 • copie după diploma de bacalaureat sau a adeverinței de absolvire a liceului, după caz, sau dovada reunoșterii sau echivalării, conform legii a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învâțământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;
 • dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic eliberată de o unitate competentă;
 • dovada achitării taxei.

ATENȚIE !!! În cazul în care dosarul depus nu cuprinde toate documentele solicitate pentru înscriere sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actualele instrucțiuni, taxa de înscriere nu se returnează

 

         Taxa de înscriere este de 300 lei.

         

Locurile pentru fiecare disciplină sportivă pentru care se susţine examenul de admitere vor fi afişate la sediul C.N.F.P.A. înaintea datelor de începere a înscrierilor.

Locurile rămase neocupate prin concurs pe fiecare disciplină sportivă vor fi repartizate celorlalte specializări în ordinea mediilor obţinute de candidaţi la admitere.

Candidaţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere, fiind înscrişi la cursul de formare antrenori cu durata de 1080 ore peste cifra de şcolarizare aprobată fiecărei discipline sportive pentru anul în curs.

Concursul de admitere constă în susţinerea următoarelor probe :

 

-        proba de aptitudini – test de evaluare a capacităţii de comunicare în cadrul ramurii de sport în care se va specializa, proba eliminatorie, nota de promovare  fiind 7;

-        examen de biologie (test grilă), nota de promovare fiind 5.

 

          Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

Media generală de promovare a examenului de admitere este de minim 6.

          Candidații care obțin medii generale egale cu cea a ultimului admis vor fi declarați admiși.

 

          Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii. Nota la proba de aptitudini nu poate fi contestată.

          Comisia de examen, aprobată de C.N.F.P.A, în componenţa căreia va fi un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere .

 

Probele de examen:

 

 1. Proba de aptitudini - data desfăşurării  24 septembrie 2024

 

          Cuprinde probe practice (teste specifice) şi baremurile de apreciere elaborate de către federaţiile sportive nationale şi avizate de Comisia de organizare a examenului.

          Probele vor fi diferenţiate în funcţie de cerinţele federaţiilor sportive nationale.

Tematica probelor de concurs, probele de aptitudini vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor de către Federațiile sportive naționale.

La ramurile de sport unde se vor aplica mai multe teste în cadrul examenului, nota finală se calculează prin media aritmetică a notelor obţinute de candidat.

 

 1. Test grilă -  Biologie -  data desfăşurării : 25 septembrie 2024

BIBLIOGRAFIE : 

ANATOMIE

 

1.       Celula.

2.       Ţesuturile.

3.       Organele şi sistemele.

4.       Sensibilitatea. Sistemul nervos.

5.       Analizatorii:

•        Cutanat, visual, acustico-vestibular;

•        Kinestezic, olfactiv, gustativ.

6.       Sistemul endocrin.

7.       Sistemul osos şi sistemul muscular.

8.       Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.

9.       Sistemul cardio-vascular :

•        Circulaţia - inima;

•        Sistemul vascular. Circulaţia.

10.     Sistemul respirator. Respiraţia.

11.     Sistemul excretor. Excreţia.

12.     Sistemul reproducător. Reproducerea.

13.     Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

 

Bibliografia indicată:

Biologie: Manual pentru clasa a XI-a.

     Culegere de texte grilă la anatomie, Editura Dio Universitaria Craiova, 2023, Șef de lucări UMF Carol Davila, Medic Primar Medicină Sportivă Apostol Adela.

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL CURSULUI DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR ÎN ANUL 2024

ANUL  II,  Semestrul II Seria 1

22 IANUARIE - 26 IANUARIE 2024 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

29 IANUARIE - 16 FEBRUARIE 2024 - CURSURI INTENSIVE

19 FEBRUARIE - 23 FEBRUARIE 2024 -  EXAMEN DE ABSOLVIRE

ANUL II, Semestrul II, Seria 2

26 FEBRUARIE – 01 MARTIE 2024  - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

04 MARTIE- 22 MARTIE 2024 - CURSURI INTENSIVE

25 MARTIE – 28 MARTIE 2024  - EXAMEN DE ABSOLVIRE

ANUL  I  Semestrul II, Seria 1 

01 APRILIE – 05 APRILIE 2024  - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

08 APRILIE  -  26 APRILIE 2024 - CURSURI INTENSIVE

29 APRILIE -  24 AUGUST 2024 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

ANUL  I  Semestrul II, Seria 2 

29 – 30 APRILIE 2024  - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

07 MAI  -  24 MAI 2024 - CURSURI INTENSIVE

27 MAI  -  08 NOIEMBRIE 2024 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

 

REÎNMATRICULARE CURSANŢI ŞI ANTRENORI

Depunerea dosarelor:

05 AUGUST - 15 NOIEMBRIE  2024

 

ANUL  II  Semestrul  I, Seria 1

27 AUGUST – 30 AUGUST 2024 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

02 SEPTEMBRIE - 20  SEPTEMBRIE 2024 - CURSURI INTENSIVE

23 SEPTEMBRIE 2023 - 20 IANUARIE 2025 - PRACTICA – S.O. ANTRENORI

ANUL  II  Semestrul  I, Seria 2

04 NOIEMBRIE – 08 NOIEMBRIE 2024 -  PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

11 NOIEMBRIE – 29 NOIEMBRIE 2024 - CURSURI INTENSIVE

02 DECEMBRIE 2024  - 23 FEBRUARIE 2025 - PRACTICA – S.O. ANTRENORI

 

ADMITERE   2024

Depunerea dosarelor:

19 august  - 13 septembrie 2024

Examen  de  admitere:

 • 24  septembrie 2024 - proba de aptitudini;
 • 25  septembrie 2024- test grila la biologie.

 

ANUL  I  Semestrul I

30 SEPTEMBRIE - 18 OCTOMBRIE 2024 – CURSURI INTENSIVE

21 OCTOMBRIE 2024 – 22 MARTIE 2025 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

SESIUNE SPECIALA DE ADMITERE LA SOLICITAREA F.S.N.

01 NOIEMBRIE – 15 NOIEMBRIE 2024 Depunerea dosarelor

26 NOIEMBRIE - Examen  de  admitere

ANUL  I  Semestrul I, Seria 2

02 DECEMBRIE - 20 DECEMBRIE 2024 – CURSURI INTENSIVE

27 DECEMBRIE 2024 – 30 APRILIE 2025 – PRACTICA – S.O. ANTRENORI

INSTRUCTIUNI DE REÎNMATRICULARE A ANTRENORILOR LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) PENTRU CALIFICAREA ANTRENOR ÎN ANUL 2024

            Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durată de un an organizat de federaţiile sportive nationale se pot reînmatricula la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor  în vederea continuării studiilor şi obţinerii Certificatului de calificare profesională, Suplimentul Descriptiv al certificatului şi Situația școlară. Reînmatricularea cursanților și antrenorilor în anul I sau în anul al-II-lea se face în funcţie de actele de studii depuse astfel:

 

         

I. Reînmatricularea  în anul I – Semestrul I se face la cerere de către antrenori indiferent de categoria de antrenor deţinută care vor prezenta un dosar cu următoarele acte în perioada 05 august – 15 noiembrie 2024:

 

1.     Copie după diploma de bacalaureat sau a adeverinței;

2.    Certificatul de naştere;

3.    Carnetul de antrenor;

4.    Cerere pentru reînmatriculare aprobată de federaţia sportivă naţională de specialitate;

 5.    Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic eliberată de o policlinică competentă;

 

II.(a) Reînmatricularea în anul II – Semestrul I se face la cerere de către antrenorii care indiferent de categoria de antrenor deţinută vor prezenta un dosar cu următoarele acte în perioada 05 august – 15 noiembrie 2024:

 

 1. Copie după diploma de bacalaureat sau a adeverinței;
 2. Certificatul de naştere;
 3. Carnetul de antrenor;
 4. Cerere pentru reînmatriculare aprobată de federaţia sportivă naţională de specialitate;
 5. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sănătos,     eliberată de medicul de familie sau o policlinică competentă;
 6. Adeverinţă de la federaţia română de specialitate cu notele de la cursul de calificare cu durată de un an la următoarele materii de studiu:

 

 

Nr.

crt.

Obiectul

Nota primită

 1.  

Teoria şi metodica antrenamentului sportiv

 

 1.  

Pedagogia sportului

 

 1.  

Anatomie

 

 1.  

Biomecanică

 

 1.  

Fiziologia sportului

 

 1.  

Igiena sportului

 

 1.  

Practica în secţiile sportive

 

 

În cursul anului al II-lea urmează să susţină şi examenele de diferenţă din anul I la, Istoria sportului, Doping, Pregătirea sportivilor, Specializare-Pregătirea sportivilor pentru competiţii şi Coordonarea activităţii sportivilor pe timpul desfăşurării competiţiilor.

Antrenorii reînmatriculaţi în anul I – sem. I, sau anul II – sem.I vor urma cursurile la cursul de formare cu durată de doi ani pentru calificarea antrenor  în conformitate cu Progamul de activităţi  al CNFPA pentru anul 2024.

 

Taxa de reînmatriculare a antrenorilor este de 600 lei.

 

Antrenorii reînmatriculaţi la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor vor respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al cursului de formare antrenori cu durata de doi ani (1080 ore) şi alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează formarea antrenorilor în România.

Antrenorii reînmatriculaţi după absolvirea cursului de formare antrenori cu durata de doi ani vor primi documentele de absolvire  şi li se vor recunoaşte examenele de promovare în categoria de antrenor.

Documente