CNFPA
Promovare Antrenori

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A ANTRENORILOR INTR-UN NIVEL SUPERIOR IN ANUL 2024

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI  DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A ANTRENORILOR ÎNTR-UN NIVEL SUPERIOR

 

 

 1. În conformitate cu H.G. nr. 343/30.03.2011 clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:

 

 1.  Antrenor asistent;
 2.  Antrenor;
 3.  Antrenor senior;
 4.  Antrenor maestru.

 

 1. Calificarea de antrenor de nivel asistent se obţine în condiţiile prevăzute de H.G. nr.

343/30.03.2011.

 

 1.  Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată  Federaţiilor Sportive Naţionale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. Centrul Naţional de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor, unitate în subordinea Ministerului Sportului, organizează examenele de promovare in nivelurile  superioare de clasificare a  antrenorilor, în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale.

 

 1.  Federaţiile Sportive Naţionale înregistreaza cererile, întocmesc dosarul candidatului pe baza actelor doveditoare, verifică realitatea acestora şi întrunirea condiţiilor legale. În termen de maximum 3 zile lucrătoare Federaţiile Sportive Naţionale avizează şi transmit C.N.F.P.A dosarul candidatului.

 

 1. De la data înregistrarii dosarului la C.N.F.P.A candidatul are obligaţia achitării către acesta a taxei aferente examinării. În lipsa dovezii plăţii candidatul nu este admis în examenul de promovare.

 

 1. Categoria de antrenor se acordă prin promovare antrenorului asistent care, după minimum un an de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel.

 

 1.  Categoria de antrenor senior se acordă prin promovare antrenorului  care, după minimum 4 ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel.

 

 1. Categoria de  antrenor maestru se acordă prin promovare antrenorului senior  care, dupa minimum 5 ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel.

 

 1. Categoria de antrenor senior se mai poate acorda prin promovare absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare în aceeaşi ramură de sport în care s-a specializat în timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfăşurată la nivelul de antrenor în această ramură de sport şi a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel.

 

 1.  Antrenorul din nivelele de antrenor şi antrenor senior cu rezultate deosebite de nivel internaţional în activitatea sportivă poate beneficia o singură dată, la propunerea Federaţiilor Sportive Naţionale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim,  pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel puţin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale – şi a pregătit cel puţin un an o echipă -pentru jocurile sportive-  care au obţinut următoarele performanţe sportive :

 

 1. loc I - VIII la Jocurile Olimpice ;
 2. loc I - VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de Seniori ;
 3. loc I - III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de Cadeţi, Juniori, Tineret ;
 4. loc I – III la cupe mondiale şi cupe europene de seniori, cadeţi, juniori, tineret.

 

 1.  Se consideră vechime în ocupaţia de antrenor perioada de activitate în specialitate efectuată în :

 

a) structurile sportive recunoscute în condiţiile legii ;

b) alte organizaţii sportive naţionale şi internaţionale.

 

 1.  În conformitate cu H.G. nr.343/30.03.2011 privind Statutul antrenorului, recunoaşterea şi echivalarea categoriilor de antrenor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel :

 

 1. categoria a V-a se echivalează cu nivelul de antrenor asistent ;
 2. categoria a IV-a şi a III-a se echivalează cu nivelul de antrenor ;
 3. categoria a II-a se echivalează cu nivelul de antrenor senior ;
 4. categoria I se echivalează cu nivelul de antrenor maestru.

 

 1.  Prevederile anterioare se respectă integral şi la stabilirea vechimii în activitate în vederea promovării.

 

 1.  Înscrierea antrenorilor la examenul de promovare la un nivel superior se  face  pe baza dosarului completat la Federaţia Sportivă Naţională pe ramura de sport care-l va transmite dupa verificare şi avizare Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabiei 37-39, sector 2 Bucureşti.

 

 1.  Dosarul de înscriere se va depune online la următorul link  https://inscrieri.cnfpa-sna.ro/inscriere/dg198x3A1  (link-ul va fi activ din data de 01 martie 2024 până în data de 22 martie 2024 ora 12:00) și va cuprinde următoarele documente:

 

 1. cerere tip adresată Federaţiei Sportive Naţionale de specialitate, avizată și înregistrată (cererea tip se ridică de la sediul C.N.F.P.A., poate fi solicitată prin fax sau poate fi descărcată electronic de pe site-ul www.cnfpa-sna.ro) ;
 2. evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului efectuate, în conformitate cu reglementările interne şi legislaţia în vigoare, de către structura sportivă în care îşi desfăşoară activitatea ;
 3. copie xerox după certificatul de perfecţionare profesională sau confirmarea scrisă (adeverinţă) a promovării unui curs de perfecţionare, specific nivelului din care face parte, organizat de C.N.F.P.A. în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale ;
 4. lucrare metodico-ştiinţifică realizată de candidat şi avizată pe prima pagină de către Federaţia Sportivă Naţională. Federaţia Sportivă Naţională stabileşte tematica şi criteriile de elaborare a   lucrărilor metodico-ştiinţifice, diferenţiat, în funcţie de nivelul căreia i se adresează. Lucrarea trebuie să conțină minimum 30 de pagini, se depune online în format pdf și se aduce în format fizic, legată și copertată (2 exemplare) la sediul C.N.F.P.A. în ziua examinării.
 5. copie xerox şi original după carnetul de antrenor, cu viză anuală la zi ;
 6. copie xerox şi original după certificatul de naştere ;
 7. copie xerox şi original după C.I. sau B.I. ;
 8. copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
 9. adeverinţă eliberată de structura/organizaţia sportivă recunoscută în condiţiile legii din care să reiasă minimum 2 ani de activitate desfăşurată la nivelul de antrenor în ramura de sport pentru absolvenţii studiilor de masterat cu specializarea/aprofundarea în aceeaşi ramură de sport în care s-au specializat în timpul studiilor universitare (în vederea înscrierii la examenul pentru promovarea la nivelul de Antrenor senior).
 10. dovada achitării taxei. Taxa se achită în contul RO81TREZ70220G330500XXXX CIF 11831110, CENTRUL NAȚIONAL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR, PRECIZÂND NUMELE CANDIDATULUI ȘI NIVELUL LA CARE SE PROMOVEAZĂ. Pentru candidații care susțin examen conform planificării în data de 03.04.2023/ 10.04.2024/ 17.04.2024, vă rugăm achitați taxa doar prin transfer bancar sau la sediul C.N.F.P.A. pentru a putea fi verificată până la data examinării.

 

ATENȚIE !!! În cazul în care dosarul depus nu cuprinde toate documentele solicitate pentru înscriere sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actualele instrucțiuni, taxa de înscriere nu se returnează.

 

      16. PROBELE DE EXAMEN

 

Pentru nivelul Antrenor, nivelul Antrenor Senior și nivelul Antrenor Maestru

- lucrare scrisă la Teoria şi metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport ;

- susţinerea lucrării  metodico-ştiinţifice ;

 

 

17. SISTEMUL DE APRECIERE

 

Notele se acordă de la 1 la 10.

Notele minime de promovare a probelor de examen sunt :

 

 • Pentru  lucrare scrisă la Teoria şi metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport nota de promovare este 5.

 

 • Pentru susţinerea lucrării  metodico-ştiinţifice nota de promovare este 7.

 

      Media generală pentru promovarea la un nivel superior rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la lucrarea scrisă la teoria şi metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport,  susţinerea lucrării  metodico-ştiinţifice.

                   Examenul de promovare într-o categorie superioară se va desfăşura la sediul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, B-dul Basarabiei, nr. 37-39, sector 2, Bucureşti.

 

 1. Examinarea candidaţilor se realizează de către comisia de examinare stabilită pe baza dispoziţiei directorului C.N.F.P.A din care nu pot face parte soțul, rudele până la gradul 4 a candidaților sau alte persoane care ar putea fi în conflict de interese.

 

 

 1. TEMATICA PENTRU EXAMENUL SCRIS LA TEORIA ŞI METODICA

ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN RAMURA DE SPORT

 

 • Baza pregătirii sportive ;
 • Principiile pregătirii sportive ;
 • Etapele dezvoltării sportive ;
 • Pregătirea pentru antrenamentul sportiv ;
 • Mijloacele antrenamentului sportiv ;
 • Variabilele pregătirii sportive ;
 • Odihna şi refacerea, antrenament excesiv şi antrenament insuficient în sportul de performanţă ;
 • Planificarea antrenamentului sportiv ;
 • Ciclurile pregătirii sportive ;
 • Programul anual de pregătire în sportul de performanţă ;
 • Planificarea pe termen lung şi identificarea talentelor pentru activitatea sportivă ;
 • Forma sportivă şi atingerea vârfului de formă la competiţii ;
 • Teoria şi metodica dezvoltării calităţilor motrice în sportul de performanţă ;
 • Sporturile individuale şi sporturile de echipă: jocul şi antrenorul ;
 • Caracteristicile efortului sportiv şi necesarul de energie în efort ;
 • Informatica şi gestiunea antrenamentului în sport ;
 • Antrenamentul mental în sportul de performanţă ;
 • Dieta sportivă, principiile nutritive şi suplimentele nutritive în sportul de performanţă;
 • Dopajul în sport, prevenire şi combatere ;
 • Tendinţe manifeste pe plan mondial privind antrenamentul şi participarea în competiţii a sportivilor.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1.           ACHIM, ŞTEFAN, Planificarea în pregătirea sportivă, Editura Renaissance, Bucureşti, 2005.

2.           BOMPA TUDOR, CARLO A. BUZZICHELLI, Periodizarea antrenamentului de forță. Editura Mind Shop, Cluj-Napoca, 2021.

3.            MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului I şi II, Editura Proxima, Bucureşti, 2004.

4.            MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului III, C.N.F.P.A-S.N.A., Bucureşti, 2005.

5.            MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului IV, Editura Proxima, Bucureşti, 2005.

6.            MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului V, Editura Tana, Bucureşti, 2006.

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE PROMOVARE A ANTRENORILOR ÎNTR-UN NIVEL SUPERIOR 2024

SESIUNEA I

 

Grupele de specializări, datele de înscriere şi susţinere a examenelor de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior :

 

  • GRUPA I:                 Înscrieri      01.03 – 22.03 ;

Examen      03.04 ;

Baschet, Handbal, Volei, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Polo, Rugby, Fotbal, Fotbal - Tenis C.A.J., Minifotbal .

 

  • GRUPA a II-a:          Înscrieri      01.03 – 22.03;

Examen      10.04 ;

Atletism, Tir sportiv, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-Canoe, Nataţie şi Pentatlon Modern, Scrimă, Patinaj, Schi Biatlon, Bob Sanie, Culturism şi fitness, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Haltere, Lupte, Box, Alpinism - Escaladă, Dans sportiv .

 

  • GRUPA a III-a:        Înscrieri      01.03 – 22.03;

Examen      17.04 ;

Taekwondo WT, Taekwondo ITF, Arte Marţiale, Arte Marţiale de Contact, Chanbara, Karate, Karate Tradiţional, Judo, Karate WUKF, Karate Kiokushin Iko 2, Aikido, Kempo, Vovinam Viet-Vo-Dao, Sambo, Popice, Bowling, Table/Backgammon, Tenis, Tenis de masă, Ciclism, Triatlon, Aeronautică, Oină, Baseball şi Softball, Badminton, Cricket, Orientare, Ecvestră, Automobilism sportiv, Şah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Bridge, Go, Darts, Scrabble, Golf, Motociclism, Airsoft, Snooker, Biliard Pool, Squash, Pescuit sportiv, Sport columbofil, Powerlifting, Karting, Pangration Athlima, Wushu Kungfu, Kali Eskrima Anis, Skandenberg-Armwrestling, Padbol .

 

SESIUNEA a II-a

 

 1. Înscrieri: 21.10 – 08.11.2024  pentru toate specializările ;

Data desfăşurării examenului  - 20.11.2024  pentru prima grupă de specializare : Baschet, Hochei pe gheata, Rugby, Fotbal, Volei, Taekwondo WT, Taekwondo ITF, Arte Marţiale, Arte Marţiale de Contact, Karate, Karate Tradiţional, Judo, Karate WUKF, Karate Kiokushin-IKO 2, Aikido, Kempo, Vovinam Viet-Vo-Dao, Sambo, Popice, Bowling, Table/Backgammon, Tenis, Tenis de masă, Ciclism, Chanbara, Triatlon, Aeronautică, Oină, Baseball şi Softball, Badminton, Cricket, Orientare, Ecvestră, Automobilism sportiv, Şah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Bridge, Go, Darts, Scrabble, Golf, Motociclism, Airsoft, Snooker, Biliard Pool, Squash, Pescuit sportiv, Sport columbofil, Powerlifting, Karting, Pangration Athlima, Wushu Kungfu, Kali, Eskrima Anis, Skandenberg-Armwrestling, Padbol .

 1. Data desfăşurării examenului  - 27.11.2024  pentru a doua grupă de specializare :

Handbal, Hochei pe iarbă, Polo, Fotbal - Tenis C.A.J., Minifotbal, Atletism, Tir sportiv, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-Canoe, Nataţie şi Pentatlon Modern, Scrimă, Patinaj, Schi Biatlon, Bob Sanie, Culturism şi fitness, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Haltere, Lupte, Box, Alpinism - Escaladă, Dans sportiv .

 

Documente