CNFPA
CURS FORMARE ANTRENORI-SPECIALIZAREA FOTBAL

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) SESIUNE SPECIALĂ- SPECIALIZARE FOTBAL PENTRU ANUL 2022

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 10 IUNIE – 27 IULIE 2022.

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.         

 

Examen de admitere:

 • -     01-02 august 2022 – proba de aptitudini, fotbal;
 • -     03 august 2022       - test grilă la biologie.

                                       

Condiţii de înscriere :

 

 1.     1. vârsta minimă 18 ani;
 2.     2. absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului;
 3.     3. categoria I sau a II-a de clasificare sportivă (se obține de la Federația Română de Fotbal);
 4.     4.instructori sportivi cu specializare fotbal în situaţia în care candidatul nu posedă categoria de clasificare sportivă menţionată;
 5.     5.candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere.

 

Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 

 1.   1. cerere de înscriere  tip avizată de către Federația Română de Fotbal;
 2.   2. adeverinţă în original de la Federația Română de Fotbal din care să reiasă categoria de clasificare sportivă;
 3.   3.carnet de instructor sportiv cu viză anuală la zi şi copie xerox a acestuia, sau certificat de competenţe profesionale, nivel 4 şi copie xerox a acestuia eliberat de liceele cu profil sportiv (pentru candidaţii care nu au categorie de clasificare sportivă);
 4.   4.adeverință în original de la Federația Română de Fotbal din care să reiasă rezultatele cerute de condițiile de înscriere pentru candidații care nu susțin examen de admitere;
 5.    5. copie xerox şi original  după certificatul de naştere;
 6.    6. copie xerox şi original după C.I. sau B.I;
 7.    7. copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de absolvire a liceului*;
 8.    8. dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sănătos/apt efort fizic eliberată de medicul de familie sau de o policlinică competentă;
 9.    9. dosar plic ;

⃰ În cazul în care candidatul nu poate depune la dosar diploma de bacalaureat, poate fi acceptată adeverința de absolvire a liceului însoțită obligatoriu de dovada activării ca jucător de fotbal profesionist participant la minimum 7 sezoane competiționale într-o ligă profesionistă de fotbal în România sau în străinătate, înglobând un minimum de 180 de prezențe în jocuri oficiale.

 

         Taxa de înscriere este de 250 lei, se achită la sediul Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.

         Taxa viză Federația Română de Fotbal este de 400 lei și se achită la sediul Federației Române de Fotbal.

         

Examenul de admitere pentru promoția 2022-2024, antrenori cu specializarea fotbal se desfășoară pentru ocuparea unui număr de 30 de locuri.

Candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere, fiind înscrişi la cursul de formare antrenori cu durata de 1080 ore peste numărul de locuri aprobat.

Concursul de admitere constă în susţinerea următoarelor probe :

 

 1.     1.proba de aptitudini – test de evaluare a capacităţii de comunicare în cadrul ramurii de sport în care se va specializa, proba eliminatorie, nota de promovare  fiind 7;  
 2.     2.examen de biologie (test grilă), nota de promovare fiind 5.

 

          Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

          Media generală de promovare a examenului de admitere este de minimum 6.

          Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.

          Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.

          Contestațiile se pot depune doar pentru examenul de biologie (test grilă).

          Comisia de examen, aprobată de C.N.F.P.A, în componenţa căreia va fi un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere .

 

Probele de examen:

 

 1.     1. Proba de aptitudini - data desfăşurării  1 și 2 august 2022

 

          Cuprinde probe practice (teste specifice) şi baremurile de apreciere elaborate de către Federația Română de Fotbal.

          Probele de aptitudini sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor de către Federația Română de Fotbal.

 

 1.        2. Test grilă -  Biologie -  data desfăşurării : 3 august 2022

       BIBLIOGRAFIE : 

       ANATOMIE

 

      1.       Celula.

      2.       Ţesuturile.

      3.       Organele şi sistemele.

      4.       Sensibilitatea. Sistemul nervos.

      5.       Analizatorii:

          •        Cutanat, visual, acustico-vestibular;

          •        Kinestezic, olfactiv, gustativ.

      6.       Sistemul endocrin.

      7.       Sistemul osos şi sistemul muscular.

      8.       Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.

      9.       Sistemul cardio-vascular :

         •        Circulaţia - inima;

         •        Sistemul vascular. Circulaţia.

     10.     Sistemul respirator. Respiraţia.

     11.     Sistemul excretor. Excreţia.

     12.     Sistemul reproducător. Reproducerea.

     13.     Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

 

       Bibliografia indicată:

       Biologie: Manual pentru clasa a XI-a.

       Culegere de texte grilă la anatomie, Editura Dio Universitaria Craiova, 2019, Șef de lucări UMF Carol Davila, Medic Primar Medicină Sportivă Apostol Adela.